Certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

Uplatňovanie Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008 znamená, že firma PLYNMONT aplikuje progresívne, technicky orientované systémy do rôznych oblastí života podniku. Komplexné ponímanie potrieb klienta nám umožňuje ponúknuť to najdôležitejšie – Vašu spokojnosť. Aj do budúcnosti Vás chceme ubezpečiť, že jedinou sférou nášho záujmu je

 

Priestor pre váš úspech…

 

Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality ISO 9001:2008 znamená jednoznačne identifikované, jasne popísané a prísne sledované procesy vo firme. Systém je zavedený vo vzájomných väzbách a informačných tokoch v rámci definovanej organizačnej štruktúry a umožňuje včas identifikovať nezhody v celom reťazci firemných procesov. Zákazník tak získa istotu, že dostane vždy rovnaký, kvalitný produkt, či službu. Systém manažérstva kvality je výrazom jednoznačnej orientácie spoločnosti na zákazníka.

 

 

Politika a ciele kvality

Expanzia našich aktivít a snaha zlepšiť naše služby si vynútila i zmeny v systému riadenia spoločnosti a táto snaha sa prejavila v roku 2003. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu firma prezentuje zhodu zavedeného systému manažérstva kvality s medzinárodne uznávanou normou radu ISO 9001:2008. Naša spoločnosť ako súčasť budovania systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 vyhlasuje politiku kvality riadenú mottom

 

Čo včera stačilo, je dnes už málo.

 

Služby a produkty zameriavame na potreby zákazníkov. Svojou činnosťou uspokojujeme potreby zákazníkov, partnerov, zamestnancov i majiteľov. Trvalý rast a pokrok dosahujeme neustálym zvyšovaním kvality produktov a služieb. Kvalitu našich produktov a služieb vytvárajú vzdelaní, tvoriví a angažovaní zamestnanci. Hlavným kritériom pre nás však naďalej zostáva spokojnosť zákazníkov s nami poskytovaných služieb. Preto staviame v prvom rade na dlhodobej partnerskej spolupráci, dokonalom poznaní problémov zákazníka a aplikácii normy ISO 9001:2008. Pojem “KVALITA” pre nás znamená viac, než kvalitu našich produktov, či vyhovieť požiadavkám zákazníkov a uplatnenie nárokov na dodávateľov.

 

Vedenie spoločnosti pokladá riadenie kvality za svoju filozofiu k dosahovaniu excelentnosti. Cieľom našej spoločnosti je svojou činnosťou, excelentnosťou a inovačnými schopnosťami dosiahnuť uznanie zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán. Sme presvedčení, že realizovať politiku kvality je možné iba za aktívnej účasti celého okruhu spolupracovníkov a pri osobnom príklade a angažovanosti vedenia spoločnosti. Pre dosiahnutie tohto cieľa dbáme o dodržiavanie hore uvedených zásad politiky kvality v každodennej práci a v každej našej činnosti.

 

 

Oprávnenia a osvedčenia vydané Technickou inšpekciou

  • montáž, oprava a údržba plynových zariadení
  • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení

 

 

Certifikáty vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenským metrologickým ústavom

  • montáž a opravy meračov pretečeného množstva vody
  • montáž a opravy meračov tepla a ich členov
  • montáž a opravy plynomerov rotačných a turbínových
  • montáž a opravy prepočítavačov pretečeného množstva plynov

 

KONTAKT